Na een aantal brainstorm bijeenkomsten heeft In 2013 het bestuur de missie (algemene doelstelling) van Schutterij Onderling Genoegen geformuleerd. Deze luidt als volgt:

Schutterij Onderling Genoegen is een moderne, uit tradities gevormde vereniging die in haar handelen de tradionele leus 'broederschap, trouw en dienstbaarheid' vertaald naar de huidige begrippen
'betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid'.

Haar doel is het in stand houden van haar tradities en gebruiken voor de Duivense Gemeenschap en deze waar nodig en mogelijk af te stemmen of uit te breiden op basis van de huidige tijdgeest.

 

Schutterij Onderling Genoegen benadrukt dat zij een moderne vereniging is, en dat deze moderne vereniging is ontstaan uit en gevormd door tradities. Deze tradities worden in stand gehouden en, waar mogelijk en zinvol, afgestemd op de tegenwoordige tijd. De schutterij wil betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid uitstralen en uitdragen, gericht op de Duivense gemeenschap.

De missie borduurt voort op doelstellingen zoals we die in eerdere officiële stukken aantreffen.

In de statuten van de vereniging van 16 oktober 1979 lezen we het volgende:

“De vereniging heeft ten doel verdeling van het kermisvermaak en het in goede banen leiden van andere feestelijkheden. Zij tracht dit doel te bereiken door: het houden van schuttersfeesten ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis en door het medewerken aan de viering van feestelijkheden.”

Nog verder terug vinden we in de erkenning bij Koninklijk besluit van 29 juli 1904 de volgende tekst:

“Deze vereeniging stelt zich ten doel: Het geven van feestelijkheden tot veredeling van de genoegens der kermis te Duiven. Dit doel zal de vereeniging trachten te bereiken, onder meer door vogelschieten, of het houden van schuttersfeesten, het hebben van tooneel, muziek- of dergelijke uitvoeringen en het verschaffen van vermakelijkheden.”

 

De tegenwoordige missie van de schutterij is dus breder dan de doelstellingen zoals deze bij de oprichting zijn geformuleerd. Uiteraard blijft het handhaven van tradities een kerntaak. Het inzetten van die tradities voor de Duivense gemeenschap speelt daarbij een minstens zo belangrijke rol. Dit doen we onder andere door onze medewerkering aan activiteiten in Duiven zoals de Roefeldag en Duuve te Gek. Maar ook door het (financieel) steunen van de Voedselbank in Duiven.