Algemene leden vergadering LV 2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden van schutterij Onderling Genoegen,  

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt gehouden op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven. 

Agenda:  

 1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 2. Mededelingen  
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering  
 4. Notulen algemene ledenvergadering 23-06-2021 – zie download onderaan. 
 5. Jaarverslag 2021 – zie download onderaan.
 6. Financieel verslag 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester  
 8. Begroting 2022 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Jeanne Peer.  
 10. Mededeling aangaande Koning der Koningen schieten d.d. 10-07-2022 
 11. Mededeling aangaande huldiging/ontvangst jubilarissen 2022 
 12. Statutenwijziging (voorstel zie download onderaan).
  Stemming kan plaatsvinden indien minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig  

is. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan volgt een nieuwe ledenvergadering op
12 mei 2022 waarin op basis van een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden besloten wordt over deze statuten. Leden ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging.

 1. Rondvraag  

Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat.  

 1. Bestuursverkiezing  

Aftredend en alle herkiesbaar: Eric Klappers, Wilco van Brandenburg en Geert Roelofs. Het bestuur stelt tevens voor om Roeland Beumer te benoemen tot bestuurslid van onze schutterij. 

Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.  

 1. Sluiting  

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720.  

Verhalen voor in nieuwe OG boek

De gezelligheid van ons 125 jarig jubileum weekend heeft ons doen realiseren dat er nog vele schuttersverhalen op de plank liggen. Sinds het 95 jarig jubileum boek, is er geen boek meer uitgegeven. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen en de recente schuttersavonturen vast te leggen op papier. Hier hebben wij jullie hulp bij nodig. Graag zijn wij jullie verhalen, anekdotes, foto’s etc. tegemoet om te bundelen in een nieuw OG boek ter ere van het toekomstige 130 jarig jubileum. Deze mogen gestuurd worden naar boekog@ogduiven.nl en dan zullen wij contact met je opnemen.

Met een schuttersgroet,

Marijke & Cynthia

Duiven, december 2020 ​​

Schuttersvrienden en vriendinnen, 

We leven in een bijzondere tijd. Waar we rond de kermis nogdachten dat het allemaal langzaam weer beter zou worden zitten we nu gevangen in een harde lockdown. Toch gloort er hoop aan de horizon. Binnenkort beginnen immers de vaccinaties waarmee we in de loop van komend jaar voldoende immuniteit hopen op te bouwen om weer langzaam terug te keren naar normaal.  

We kijken terug op een “bijzonder” jaar. Een jaar waarin we een aantal van onze tradities in aangepaste vorm tot uiting hebben gebracht. Denk daarbij aan onze bijdrage aan de dodenherdenking, aan de corona-veilige optredens voor Thuvine en Liemerije, aan de schuttersmis, de processie en de eed van trouw aan onze overheden. Ook nieuwe evenementen zijn ontstaan, zoals de online quizz eind augustus. Maar van het daadwerkelijk samen vieren van onze verbondenheid kon vanaf maart 2020 geen sprake zijn. Geen concoursen, geen uitbundige feestavonden, geen nieuwe jeugdkoning(in) en geen traditioneel koningschieten als hoogtepunt van ons schuttersjaar. Het werd een jaar met bijzondere herinneringen, maar vooral ook met de vurige wens om optimistisch naar de toekomst te kijken. Een toekomst die begint in 2021. 

2021 is het jaar dat we ons 125 jarig jubileum wilden vieren. We hadden prachtige plannen met als één van de hoogtepunten de organisatie van de kringdag van onze schutterskring De Liemers waar we meer dan 2000 schutters uit de regio in Duiven hadden willen ontvangen. Medio juni wilden we ook de verbondenheid tussen de vier Duivense schutterijen vieren met het eerste DuuvesKoningschieten, gevolgd door een knallende feestavond in een grote tent voor alle Duivense schutters en uiteraard jullie, onze leden. 

Helaas hebben we moeten besluiten deze evenementen te annuleren. Ontmoeten en vieren is de kern van deze activiteiten. Zolang de anderhalvemeter samenleving nog van kracht is blijkt dat niet of nauwelijks te kunnen.   

Zoals het zich nu laat aanzien hoeven we in de eerste helft van 2021 nog geen grote feestelijkheden te verwachten. Het nieuwjaarsfeest hebben we een tijd geleden al moeten annuleren. We beraden ons wel op kleinschalige activiteiten rond Koningsdag en 4 mei. We zoeken ook naar een mogelijkheid om onze jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten.  

We proberen optimistisch te zijn naar eind augustus toe. We hopen met elkaar dat we dan weer in het oude “normaal” zitten al zal dat nog best spannend worden. Mocht het tegen die tijd weer mogelijk zijn dan zetten we ook ons jubileumfeest weer op het programma. Mocht het niet mogelijk zijn? Dan overwegen we om het jubileumfeest door te schuiven naar 2022. Dan vieren we gewoon ons 126-jarig jubileum. Er is dan tenslotte ook echt wat te vieren na een langere periode van gedwongen onthouding. 

Ook onze ledenvergadering zal “anders dan anders” verlopen. In normale tijden komen we op de eerste maandag van februari bij elkaar om het vorige verenigingsjaar af te sluiten en vooruit te blikken op het komende jaar. Omdat we de kans klein achten dat we begin februari al weer mogen samenkomen hebben we de ledenvergadering voorlopig uitgesteld tot 15 maart. Als een fysieke vergadering dan niet mogelijk zal blijken dan zullen we proberen de bijeenkomst online te organiseren.

We zullen dan ook de nieuwe statuten toelichten die we tijdens de vorige ALV hebben aangekondigd. Voor de besluitvorming over die nieuwe statuten zullen we naar verwachting in mei/juni vervolgbijeenkomsten beleggen waarbij we er van uit gaan dat we dan weer fysiek samen mogen komen. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Schuttersvrienden en vriendinnen, de kern van onze schutterij ligt in ons devies betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. Laten we zorgen dat juist in deze tijd die woorden ook werkelijk iets betekenen. Velen van jullie hebben zich al van de goede kant laten zien in bijvoorbeeld jullie steun voor OG-Doet acties. Blijf dat doen. En blijf ook rondkijken in je directe omgeving waar mensen mogelijk ten prooi vallen aan eenzaamheid of gewoon wat extra aandacht nodig hebben. Dan tonen we met elkaar de ware schuttersgedachte ook in een tijd zonder uitbundig vieren. 

Tot slot wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. Blijf gezond en Hou vol! 

Namens het bestuur van Onderling Genoegen, 

Frans Dieker, voorzitter 

voorzitter@ogduiven.nl

Nieuwjaarsbrief 2021​​- 1 –

Uitslag Rabobank ClubSupport actie

Wat zijn wij blij met het bedrag dat wij mogen ontvangen van de Rabo ClubSupport actie! Maar liefst € 1.725,87 euro!!! En dat komt door jullie, iedereen die op ons heeft gestemd. Heel erg bedankt ?

Afgelast: kermis/schuttersfeest 2020

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

Met pijn is ons hart moeten wij mededelen dat het bestuur van schutterij OG heeft moeten besluiten om kermis/Schuttersfeest 2020 niet door te laten gaan.

Waar we het liefst met iedereen hadden geproost, is het nu de tijd om met z’n allen een pas op de plaats te maken en gehoor te geven aan de maatregelen die nodig zijn om ons allemaal gezond te houden.

Omdat niet iedereen Facebook heeft, ontvangen alle leden volgende week een brief vanuit het bestuur ondermeer over de annulering van kermis/schuttersfeest 2020.

Het is een surrealistische tijd, maar ondanks dat proberen we positief te blijven! Zorg voor elkaar en voor de mensen om je heen.

Bestuur Schutterij Onderling Genoegen.