Algemene ledenvergadering 2021

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden van schutterij Onderling Genoegen, 

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze schutterij die is gepland op woensdag 23 juni 2021 om 20.00 uur.  Door de huidige Covid-19 beperkingen is het nog niet mogelijk om met meer dan 50 personen in de OGtent bijeen te komen. Om toch iedereen de gelegenheid te geven deel te nemen aan de vergadering zullen wij deze geheel online organiseren en voor de leden toegankelijk maken.

We beperken ons in deze ALV tot de noodzakelijke agendapunten die statutair afgehandeld moeten worden, aangevuld met relevante mededelingen en nadere informatie over de op handen zijnde statutenwijziging. We zullen op een later moment, alleen wanneer fysiek samen vergaderen weer mogelijk is, een tweede en zo nodig derde algemene ledenvergadering beleggen om besluiten te kunnen nemen over onder andere de statuten. Voor die bijeenkomst krijgt u de nieuwe statuten ook toegezonden.

Wanneer u wilt deelnemen aan de ALV op 23 juni dan vragen wij om uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering het digitale aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Vermeld daarbij a.u.b. uw naam en e-mail adres. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 24 uur voor de vergadering een e-mail met een link naar de vergadering en nadere instructies over inloggen en het verloop van deze online bijeenkomst. Leden die niet beschikken over internet of e-mail willen wij vragen om, indien gewenst, in uw eigen omgeving te informeren of men u kan helpen bij het digitaal bijwonen van deze bijeenkomst.

Vanaf 19.45 uur vertonen we een korte terugblik op het schuttersjaar 2020.

Agenda ledenvergadering 23-6-2021: 

 1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar.
 2. Mededelingen 
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering 
 4. Notulen algemene ledenvergadering 3 februari 2020 – zie www.ogduiven.nl 
 5. Jaarverslag 2020 – zie www.ogduiven.nl 
 6. Financieel verslag 2020 – wordt ter vergadering gepresenteerd 
 7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester 
 8. Begroting 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd 
 9. Toelichting m.b.t. contributie 2021 (conform besluit ALV 2020) 
 10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Suzan Klappers. 
 11. Mededeling aangaande kermis 2021 
 12. Mededeling aangaande nieuwe uniformering van de schutterij 
 13. Mededelingen aangaande het Jubileumjaar 2021 
 14. Toelichting op de concept-statuten en de procedure statutenwijziging.
  De concept statuten en een toelichting hierbij zijn beschikbaar op www.ogduiven.nl. De statuten worden op een volgende ledenvergadering ter stemming gebracht. 
 15. Rondvraag 
  Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat. 
 16. Bestuursverkiezing 
  Aftredend en herkiesbaar: Marijke Vos en Theo Berntzen
  Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd. 
 17. Sluiting 

N.B. De geldende RIVM richtlijnen zijn bepalend voor het wel of niet doorgaan van activiteiten. 

Zoals in de agenda aangegeven zijn diverse vergaderstukken te downloaden via onderstaande linkjes:

Notulen ALV 2020

Toelichting bij voorstel nieuwe statuten schutterij Onderling Genoegen tbv ALV 23-6-2021

Concept nieuwe statuten Onderling Genoegen tbv ALV 23-6-2021

Jaarverslag 2020 Schutterij Onderling Genoegen

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720. 

Scan de QR-code om je aan te melden voor de online algemene ledenvergadering of ga naar het aanmeldscherm

Dodenherdenking 2021

Klik op onderstaande foto om alle foto’s van de kranslegging van 4 mei 2021 te bekijken.

Duiven, december 2020 ​​

Schuttersvrienden en vriendinnen, 

We leven in een bijzondere tijd. Waar we rond de kermis nogdachten dat het allemaal langzaam weer beter zou worden zitten we nu gevangen in een harde lockdown. Toch gloort er hoop aan de horizon. Binnenkort beginnen immers de vaccinaties waarmee we in de loop van komend jaar voldoende immuniteit hopen op te bouwen om weer langzaam terug te keren naar normaal.  

We kijken terug op een “bijzonder” jaar. Een jaar waarin we een aantal van onze tradities in aangepaste vorm tot uiting hebben gebracht. Denk daarbij aan onze bijdrage aan de dodenherdenking, aan de corona-veilige optredens voor Thuvine en Liemerije, aan de schuttersmis, de processie en de eed van trouw aan onze overheden. Ook nieuwe evenementen zijn ontstaan, zoals de online quizz eind augustus. Maar van het daadwerkelijk samen vieren van onze verbondenheid kon vanaf maart 2020 geen sprake zijn. Geen concoursen, geen uitbundige feestavonden, geen nieuwe jeugdkoning(in) en geen traditioneel koningschieten als hoogtepunt van ons schuttersjaar. Het werd een jaar met bijzondere herinneringen, maar vooral ook met de vurige wens om optimistisch naar de toekomst te kijken. Een toekomst die begint in 2021. 

2021 is het jaar dat we ons 125 jarig jubileum wilden vieren. We hadden prachtige plannen met als één van de hoogtepunten de organisatie van de kringdag van onze schutterskring De Liemers waar we meer dan 2000 schutters uit de regio in Duiven hadden willen ontvangen. Medio juni wilden we ook de verbondenheid tussen de vier Duivense schutterijen vieren met het eerste DuuvesKoningschieten, gevolgd door een knallende feestavond in een grote tent voor alle Duivense schutters en uiteraard jullie, onze leden. 

Helaas hebben we moeten besluiten deze evenementen te annuleren. Ontmoeten en vieren is de kern van deze activiteiten. Zolang de anderhalvemeter samenleving nog van kracht is blijkt dat niet of nauwelijks te kunnen.   

Zoals het zich nu laat aanzien hoeven we in de eerste helft van 2021 nog geen grote feestelijkheden te verwachten. Het nieuwjaarsfeest hebben we een tijd geleden al moeten annuleren. We beraden ons wel op kleinschalige activiteiten rond Koningsdag en 4 mei. We zoeken ook naar een mogelijkheid om onze jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten.  

We proberen optimistisch te zijn naar eind augustus toe. We hopen met elkaar dat we dan weer in het oude “normaal” zitten al zal dat nog best spannend worden. Mocht het tegen die tijd weer mogelijk zijn dan zetten we ook ons jubileumfeest weer op het programma. Mocht het niet mogelijk zijn? Dan overwegen we om het jubileumfeest door te schuiven naar 2022. Dan vieren we gewoon ons 126-jarig jubileum. Er is dan tenslotte ook echt wat te vieren na een langere periode van gedwongen onthouding. 

Ook onze ledenvergadering zal “anders dan anders” verlopen. In normale tijden komen we op de eerste maandag van februari bij elkaar om het vorige verenigingsjaar af te sluiten en vooruit te blikken op het komende jaar. Omdat we de kans klein achten dat we begin februari al weer mogen samenkomen hebben we de ledenvergadering voorlopig uitgesteld tot 15 maart. Als een fysieke vergadering dan niet mogelijk zal blijken dan zullen we proberen de bijeenkomst online te organiseren.

We zullen dan ook de nieuwe statuten toelichten die we tijdens de vorige ALV hebben aangekondigd. Voor de besluitvorming over die nieuwe statuten zullen we naar verwachting in mei/juni vervolgbijeenkomsten beleggen waarbij we er van uit gaan dat we dan weer fysiek samen mogen komen. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Schuttersvrienden en vriendinnen, de kern van onze schutterij ligt in ons devies betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. Laten we zorgen dat juist in deze tijd die woorden ook werkelijk iets betekenen. Velen van jullie hebben zich al van de goede kant laten zien in bijvoorbeeld jullie steun voor OG-Doet acties. Blijf dat doen. En blijf ook rondkijken in je directe omgeving waar mensen mogelijk ten prooi vallen aan eenzaamheid of gewoon wat extra aandacht nodig hebben. Dan tonen we met elkaar de ware schuttersgedachte ook in een tijd zonder uitbundig vieren. 

Tot slot wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. Blijf gezond en Hou vol! 

Namens het bestuur van Onderling Genoegen, 

Frans Dieker, voorzitter 

voorzitter@ogduiven.nl

Nieuwjaarsbrief 2021​​- 1 –