Algemene Ledenvergadering 12-5-2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden  van schutterij Onderling Genoegen,  Hierbij nodig ik u uit voor de extra algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt
gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
 4. Stemming over het voorstel voor de statutenwijziging zoals door u ontvangen bij de uitnodiging van de
  ALV van 14 april 2022. Voor een toelichting op de statutenwijziging zie www.ogduiven.nl.
  De statutenwijziging is toegelicht tijdens de ALV van 14 april 2022. Omdat tijdens die bijeenkomst
  onvoldoende leden aanwezig waren om tot stemming over te gaan is deze tweede algemene
  ledenvergadering op 12 mei 2022 noodzakelijk. Conform de geldende statuten kan tijdens deze
  tweede vergadering besloten worden over de statutenwijziging op basis van een meerderheid van 2/3
  van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Voor een toelichting op de stemming en stemmen per
  volmacht zie ommezijde.
 5. Schorsing van de vergadering voor het opstellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 6. Vaststellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting 

Aansluitend van de vergadering willen het bestuur graag met u brainstormen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Het kermisgevuul anno 2022… Hoe ervaren we de Duuvese kermis in zijn huidige vorm. Wat
  voelt positief, en waar liggen kansen voor verbetering…
 • Hoe zorgen we weer voor een OG-waardig aantal koningskandidaten…

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720. 

Toelichting op de stemming:
Er wordt gestemd met anonieme stembriefjes die na het tekenen van de presentielijst worden verstrekt. Op de stembriefjes kan worden aangegeven om men vóór of tegen de statutenwijziging is. De stembriefjes worden ingeleverd bij een stemcommissie bestaande uit de koning van de schutterij + 2 leden die uit de ter vergadering aanwezige leden worden gevraagd. Na telling van de stemmen brengt de stemcommissie verslag uit aan de vergadering. Benoemd worden: het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen, het aantal stemmen vóór en het aantal stemmen tegen. De voorzitter stelt vervolgens de uitslag vast en vraagt de vergadering deze te bekrachtigen.

Stemmen bij volmacht:
Bent u verhinderd voor deze vergadering, dan kunt u via onderstaande machtiging een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens u te stemmen. Dit doet u bij zogenaamde doelvolmacht. Dit betekent dat u de gevolmachtigde toevertrouwt dat hij of zij de door u gewenste keuze maakt bij het onderwerp zoals hieronder benoemd. Het door u gevolmachtigde lid kan namens maximaal 2 andere stemgerechtigde leden een stem uitbrengen. Het door u gevolmachtigde lid ontvangt bij aanvang van de vergadering en na inlevering van volmacht (te vinden in onderstaand bestand) een stembriefje waarmee hij namens u uw stem kan uitbrengen.

125 jaar “Onderling Genoegen” in vogelvlucht

Op zaterdagavond 23 april wordt voor de 2e keer er in ’t Muziekhuus, de repetitielocatie van Liemers Harmonie Duiven aan de Visserlaan 39, een foto en filmpresentatie gegeven over het 125 jarig bestaan van schutterij Onderling Genoegen door Eddy Boss.

Deze avond is gratis en voor iedereen toegankelijk (ook voor niet-leden) maar alleen mogelijk na inschrijving hiervoor.

De inloop van deze avond is vanaf 19.15 uur en de aanvang is om 20.00 uur. Maximaal 100 personen hebben toegang

Vooraf en in de pauze is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. Nadien kunt u napraten onder het genot van een drankje. De consumpties zijn wel voor eigen rekeningen.

Inschrijven kan door HIER te klikken. Of door onderstaande de QR code te scannen.

Algemene leden vergadering LV 2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden van schutterij Onderling Genoegen,  

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt gehouden op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven. 

Agenda:  

 1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 2. Mededelingen  
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering  
 4. Notulen algemene ledenvergadering 23-06-2021 – zie download onderaan. 
 5. Jaarverslag 2021 – zie download onderaan.
 6. Financieel verslag 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester  
 8. Begroting 2022 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Jeanne Peer.  
 10. Mededeling aangaande Koning der Koningen schieten d.d. 10-07-2022 
 11. Mededeling aangaande huldiging/ontvangst jubilarissen 2022 
 12. Statutenwijziging (voorstel zie download onderaan).
  Stemming kan plaatsvinden indien minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig  

is. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan volgt een nieuwe ledenvergadering op
12 mei 2022 waarin op basis van een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden besloten wordt over deze statuten. Leden ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging.

 1. Rondvraag  

Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat.  

 1. Bestuursverkiezing  

Aftredend en alle herkiesbaar: Eric Klappers, Wilco van Brandenburg en Geert Roelofs. Het bestuur stelt tevens voor om Roeland Beumer te benoemen tot bestuurslid van onze schutterij. 

Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.  

 1. Sluiting  

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720.