Algemene ledenvergadering 2020

De algemene ledenvergadering van onze schutterij is op maandag 3 februari 2020 om 20:00 uur. Let op: deze zal plaatsvinden in het Muziekhuus (Liemers Harmonie Duiven) Visserlaan 39, te Duiven

Er zijn diverse vergaderstukken te downloaden via het onderstreepte gedeelte in onderstaande tekst.

Agenda:

 1. Opening en terugblik op het afgelopen jaar
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
 4. Notulen algemene ledenvergadering 4 februari 2019
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel verslag 2019 – wordt ter vergadering uitgereikt
 7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester
 8. Begroting 2020 – wordt ter vergadering uitgereikt
  a. Voorstel contributieverhoging
 9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van dhr. R. Frieling.
 10. Mededelingen uit de werkgroepen
 11. Jubileumjaar 2021
 12. Concours 2021
 13. Wijziging huishoudelijk reglement – Koningschot toestaan voor vrouwelijke leden (*)
 14. Wijziging huishoudelijk reglement
  a. Alternatief voor partnerschieten
  b. Automatisch beëindigen lidmaatschap indien de contributie niet per 31-12 van het lidmaatschapsjaar is voldaan na en laatste aanmaning rond 1-12 in dat jaar. Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf kan alleen per mail of brief
 15. OG-doet
 16. Clubkas, Anjeractie 2020
 17. Kermisavonden op zaterdag, zondag en maandag half uur later beginnen
 18. Rondvraag Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat.
 19. Bestuursverkiezing
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: Roel Kersten
  b. Aftredend en herkiesbaar: Frans Dieker Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur van tevoren bij de voorzitter te worden ingeleverd.
 20. Sluiting

(*) Naar aanleiding van agendapunt 13:
Tijdens de voorbereidingen van dit besluit is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de procedure die gevolgd moet worden om deze wijziging van het huishoudelijk reglement op een correcte wijze door te voeren. Mede op advies van de schuttersraad is daarom besloten om dit voorstel tijdens de
ledenvergadering alleen inhoudelijk te behandelen en voor- en tegenstanders de kans te geven hun argumenten naar voren te brengen. Het formele besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement op dit punt zal echter doorgeschoven worden naar de ledenvergadering van 2021. De wijziging zal daarom, na goedkeuring van de leden, pas tijdens de kermis van 2021 van kracht worden.

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij.

E-mail: Secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720.

Nieuwjaarsfeest 2020!

Deuren open: 20:30 uur Muziek: MMOOZZ

Tafelreservering is (beperkt) mogelijk via secretariaat@ogduiven.nl

Voor leden van de schutterij gratis entree op vertoon van de schutterskaart. Voorverkoop losse kaarten 10,- euro bij café bij de Buren of Present art.

Bielemantreffen 2019

Vandaag namen onze bielemannen deel aan het Bielemantreffen in Nieuw Wehl. Alle drie hebben ze hun laatste scores verbeterd: Ewout noteerde 1.12 minuten, Ivo 1.35 en Bas ging met 39 seconden door naar de tweede ronde. De finale bleef deze keer nog buiten bereik. We kijken terug op een gezellige middag met mooie prestaties.

Klik op de afbeelding om naar de foto pagina te gaan