Algemene Ledenvergadering 12-5-2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden  van schutterij Onderling Genoegen,  Hierbij nodig ik u uit voor de extra algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt
gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
 4. Stemming over het voorstel voor de statutenwijziging zoals door u ontvangen bij de uitnodiging van de
  ALV van 14 april 2022. Voor een toelichting op de statutenwijziging zie www.ogduiven.nl.
  De statutenwijziging is toegelicht tijdens de ALV van 14 april 2022. Omdat tijdens die bijeenkomst
  onvoldoende leden aanwezig waren om tot stemming over te gaan is deze tweede algemene
  ledenvergadering op 12 mei 2022 noodzakelijk. Conform de geldende statuten kan tijdens deze
  tweede vergadering besloten worden over de statutenwijziging op basis van een meerderheid van 2/3
  van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Voor een toelichting op de stemming en stemmen per
  volmacht zie ommezijde.
 5. Schorsing van de vergadering voor het opstellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 6. Vaststellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting 

Aansluitend van de vergadering willen het bestuur graag met u brainstormen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Het kermisgevuul anno 2022… Hoe ervaren we de Duuvese kermis in zijn huidige vorm. Wat
  voelt positief, en waar liggen kansen voor verbetering…
 • Hoe zorgen we weer voor een OG-waardig aantal koningskandidaten…

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720. 

Toelichting op de stemming:
Er wordt gestemd met anonieme stembriefjes die na het tekenen van de presentielijst worden verstrekt. Op de stembriefjes kan worden aangegeven om men vóór of tegen de statutenwijziging is. De stembriefjes worden ingeleverd bij een stemcommissie bestaande uit de koning van de schutterij + 2 leden die uit de ter vergadering aanwezige leden worden gevraagd. Na telling van de stemmen brengt de stemcommissie verslag uit aan de vergadering. Benoemd worden: het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen, het aantal stemmen vóór en het aantal stemmen tegen. De voorzitter stelt vervolgens de uitslag vast en vraagt de vergadering deze te bekrachtigen.

Stemmen bij volmacht:
Bent u verhinderd voor deze vergadering, dan kunt u via onderstaande machtiging een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens u te stemmen. Dit doet u bij zogenaamde doelvolmacht. Dit betekent dat u de gevolmachtigde toevertrouwt dat hij of zij de door u gewenste keuze maakt bij het onderwerp zoals hieronder benoemd. Het door u gevolmachtigde lid kan namens maximaal 2 andere stemgerechtigde leden een stem uitbrengen. Het door u gevolmachtigde lid ontvangt bij aanvang van de vergadering en na inlevering van volmacht (te vinden in onderstaand bestand) een stembriefje waarmee hij namens u uw stem kan uitbrengen.

125 jaar “Onderling Genoegen” in vogelvlucht

Op zaterdagavond 23 april wordt voor de 2e keer er in ’t Muziekhuus, de repetitielocatie van Liemers Harmonie Duiven aan de Visserlaan 39, een foto en filmpresentatie gegeven over het 125 jarig bestaan van schutterij Onderling Genoegen door Eddy Boss.

Deze avond is gratis en voor iedereen toegankelijk (ook voor niet-leden) maar alleen mogelijk na inschrijving hiervoor.

De inloop van deze avond is vanaf 19.15 uur en de aanvang is om 20.00 uur. Maximaal 100 personen hebben toegang

Vooraf en in de pauze is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. Nadien kunt u napraten onder het genot van een drankje. De consumpties zijn wel voor eigen rekeningen.

Inschrijven kan door HIER te klikken. Of door onderstaande de QR code te scannen.

Algemene leden vergadering LV 2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden van schutterij Onderling Genoegen,  

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt gehouden op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven. 

Agenda:  

 1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 2. Mededelingen  
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering  
 4. Notulen algemene ledenvergadering 23-06-2021 – zie download onderaan. 
 5. Jaarverslag 2021 – zie download onderaan.
 6. Financieel verslag 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester  
 8. Begroting 2022 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Jeanne Peer.  
 10. Mededeling aangaande Koning der Koningen schieten d.d. 10-07-2022 
 11. Mededeling aangaande huldiging/ontvangst jubilarissen 2022 
 12. Statutenwijziging (voorstel zie download onderaan).
  Stemming kan plaatsvinden indien minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig  

is. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan volgt een nieuwe ledenvergadering op
12 mei 2022 waarin op basis van een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden besloten wordt over deze statuten. Leden ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging.

 1. Rondvraag  

Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat.  

 1. Bestuursverkiezing  

Aftredend en alle herkiesbaar: Eric Klappers, Wilco van Brandenburg en Geert Roelofs. Het bestuur stelt tevens voor om Roeland Beumer te benoemen tot bestuurslid van onze schutterij. 

Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.  

 1. Sluiting  

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720.  

Verhalen voor in nieuwe OG boek

De gezelligheid van ons 125 jarig jubileum weekend heeft ons doen realiseren dat er nog vele schuttersverhalen op de plank liggen. Sinds het 95 jarig jubileum boek, is er geen boek meer uitgegeven. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen en de recente schuttersavonturen vast te leggen op papier. Hier hebben wij jullie hulp bij nodig. Graag zijn wij jullie verhalen, anekdotes, foto’s etc. tegemoet om te bundelen in een nieuw OG boek ter ere van het toekomstige 130 jarig jubileum. Deze mogen gestuurd worden naar boekog@ogduiven.nl en dan zullen wij contact met je opnemen.

Met een schuttersgroet,

Marijke & Cynthia

Nieuwjaarsboodschap

Leden van schutterij Onderling Genoegen, Schuttersvrienden en schuttersvriendinnen,

Als ik dit schrijf is het eerste kerstdag 2021, op de achtergrond de top 2000, de geuren van het kerstdiner komen uit de keuken. We hebben het zo slecht nog niet denk ik. Natuurlijk; Ik ben persoonlijk niet wezenlijk getroffen door de gevolgen van de Corona pandemie, ik heb dus makkelijk praten. Mijn hart gaat uit naar de mensen die ernstig ziek zijn (geweest), die naasten hebben verloren; wiens bedrijf of baan op de tocht is komen te staan of die op andere wijze wel degelijk getroffen zijn. Getroffen door Corona, of soms ook door andere verrassingen die het leven soms voor ons in petto heeft. Lief en leed liggen immers heel dicht bij elkaar.

Op deze dag overheerst bij mij dit jaar de kerstgedachte; het feest van het licht; de blijde boodschap zo je wilt. Wat overheerst is de hoop die je ook kunt putten uit alles wat soms zo tegenzit. We hebben het afgelopen jaar veel niet kunnen doen. Wat mij echter vooral bij blijft is al dat moois dat we samen wel hebben kunnen doen.

Onze mooie vereniging staat voor betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. We hebben ervaren dat we vanuit die basis tot mooie dingen in staat zijn. Dat we ook binnen allerlei beperkingen onze verbondenheid met elkaar en onze gemeenschap tot uitdrukking kunnen brengen. Ook in een lockdown kun je waardig bijdragen aan een dodenherdenking, ook op 1,5 meter kun je bewoners van zorgcentra een kleurrijk uurtje bezorgen. We zijn in staat gebleken om in minder dan 3 weken binnen corona richtlijnen een heel gezellig Weidefeest van nul af aan op te zetten. We hebben ons jubileum aangepast maar heel plezierig kunnen vieren. Het was fijn om elkaar daar weer te kunnen ontmoeten. Daarnaast zien we ook op kleinere schaal dat mensen, georganiseerd, maar zeker ook op persoonlijk initiatief naar elkaar omzien en meer dan ooit bereid blijken elkaar te ondersteunen. Uiteindelijk is dat toch ook waar het om draait.

Vandaag zitten we weer in volledige lockdown, maar er komt veel goede hoop onze kant op. De boosters worden in hoog tempo gezet. Omikron lijkt naast een bedreiging op de korte termijn misschien zelfs wel de oplossing voor de langere termijn. Maar vooral ook hebben we inmiddels bewezen dat we samen in staat zijn om mooie dingen te doen. Met een gezamenlijk doel. Met respect ook voor soms tegenstijdige meningen. Voor mij is dat het beste nieuws uit deze crisis en juist dat geeft goede moed voor 2022.

Er ligt weer een prachtig schutters-programma klaar voor 2022 al weten we op dit moment nog echt niet wat er wel of niet door zal kunnen gaan. Wat we wel weten is dat we er samen ondanks alles toch weer iets bijzonders van gaan maken; in welke vorm dan ook. Van uit die gedachte wil ik dank zeggen aan alle leden die ons zijn blijven steunen in 2021; aan alle vrijwilligers ook die vaak een stapje extra hebben gedaan. Vanuit die zelfde gedachte ook wens ik iedereen die zich betrokken voelt bij schutterij Onderling Genoegen een voorspoedig en gezond 2022 toe met daarbij het vertrouwen dat we elkaar ongetwijfeld weer gaan ontmoeten en onze verbondenheid zullen vieren.

Jullie voorzitter,

Frans Dieker