Sponsoren


Sponsoring is een middel om Schutterij Onderling Genoegen te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen, en dat hoeft niet altijd direct in geld te zijn. Er is sprake van een overeenkomst, waarin gemaakte afspraken over te leveren diensten over en weer schriftelijk worden vastgelegd. 

Sponsoring vereist van de schutterij een aantal aanvullende activiteiten en weder diensten. 

Overeenkomst

Sponsoring is geen gift of donatie, lening of subsidie, maar feitelijk het verkopen van aanvullende diensten aan sponsoren. Er wordt dus een contract (of overeenkomst) gesloten. Die overeenkomst betreft de levering van een dienst aan een sponsor, waarvoor de sponsor een tegenprestatie levert. Die tegenprestatie bestaat uit het leveren van een wederdienst, of het leveren van middelen. En dat kunnen financiële middelen of materialen zijn. Het is belang om de gemaakte afspraken tussen sponsor en onze schutterij goed vast te leggen. 

Doelen

De doelstellingen van de schutterij moeten duidelijk zijn voor de sponsor. Het succes kan aan doelstellingen worden gemeten, maar een sponsor zal ook willen weten waar zijn bijdragen aan worden besteed. De schutterij heeft gerichte doelstellingen die zij wil bereiken zoals het succesvol organiseren van een jubileumfeest, een federatief- cq kringconcours, het verbeteren van de externe communicatie bv door ons ledenblad  Schuttersproat en/of onze website www.ogduiven.nl etc. Dit soort doelen lenen zich bij uitstek om ons te laten sponsoren.

Waarom sponsoren bedrijven? – Motieven van sponsors

Er zijn verschillende redenen van ondernemers om onze schutterij te sponsoren. 

• Vergroten van naamsbekendheid

• Promoten van producten

• Verbeteren van imago

• Leggen of verbeteren van relaties met (potentiële) klanten

• Persoonlijke motieven

• Ideële motieven

• De sponsor draagt de schutterij een “warm” hart toe

In de regel zijn vormen van sponsoring voor bedrijven goedkoper dan het plaatsen van advertenties in kranten en weekbladen. Bovendien kunnen door middel van sponsoring doelgericht doelgroepen worden benaderd om naamsbekendheid te vergroten of producten te promoten.

De relatie die een sponsor heeft met de schutterij en haar leden speelt een rol om de doelstellingen van een sponsor te kunnen realiseren. En tenslotte is de schutterij een prima ontmoetingsplaats. Niet alleen voor mensen met een “warm” hart voor Schutterij Onderling Genoegen, maar ook voor het leggen en onderhouden van relaties. Sponsoren met persoonlijke en ideële motieven hebben meestal minder hoge verwachtingen van tegenprestaties van een vereniging en leden.

Wat kan een sponsor aanbieden? 

• Financiële prestaties (bijdrage in de vorm van geld)

• Garantiesponsoring (sponsor betaalt alleen als er tekorten zijn voor een bepaald project)

• Materiaalsponsoring (sponsor levert materiaal, al dan niet in bruikleen om iets te realiseren)

• Beschikbaar stellen van accommodatie (vergaderruimte bijvoorbeeld)

• Beschikbaar stellen van diensten (sponsoring in dienstverlening)

• Sponsoring  in het bieden van communicatiemogelijkheden

Evenementensponsoring

Tijdens een groot concours en/of jubileum feest is een extra bedrag nodig om de kosten hiervan te kunnen dekken. De organiserende commissie huurt hiervoor extra faciliteiten in en vraagt de ondersteunende ondernemers om een deel van de dagomzet als bijdrage aan het evenement. In 2012 organiseerde Schutterij Onderling Genoegen een federatief Schutters concours in Duiven, dat vooraf werd gegaan door een Deutsche Schutzenfest mede door sponsoring (zowel in natura als in financiële zin) van een groot aantal bedrijven zijn deze beide activiteiten tot een groot succes geworden. In 2016 heeft het jubileumfeest plaatsgevonden wat mede door de sponsoren een groot succes is geworden. In 2021 staat een kring concours op de planning, ook voor deze festiviteit zal de schutterij weer een beroep op sponsoren gaan doen. Daarnaast verschijnt ons ledenblad Schuttersproat twee keer per jaar waarvoor we doorlopend op zoek gaan naar sponsoren.

Tot slot

Mocht u interesse in sponsoring hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de PR Werkgroep via: sponsoring@ogduiven.nl of bel 06-51225613 (Theo Berntzen).


Onze trotse sponsoren..