Disclaimer

Copyright

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn, tenzij anders vermeld, intellectueel eigendom van schutterij Onderling Genoegen. Wil je één of meer artikelen uit deze website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

 
1. vermeldt dat het artikel van www.ogduiven.nl komt,
2. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.ogduiven.nl.
 
Voorbeeld:
Bron: www.ogduiven.nl – (C) 2019 – Schutterij Onderling Genoegen

Privacybeleid schutterij Onderling Genoegen

Redactiestatuut

Dit redactiestatuut is bedoeld om de redactie(s) van de digitale en papieren media van schutterij Onderling Genoegen en de leveranciers van content voor deze media, inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de media en de daarmee samenhangende afspraken.

1      Doel en karakter diverse media Schutterij Onderling Genoegen

1.1     De media

De volgende media vallen onder dit redactiestatuut:

·         De papieren Schuttersproat

·         De website www.OGDuiven.nl
Onder de website vallen alle pagina’s die onderdeel zijn van het domein www.OGDuiven.nl.

·         De Facebookpagina “Schutterij Onderling Genoegen”

·         Het Twitter account @OGDuiven

·         De digitale nieuwsbrief @Schuttersproat

·         De PicasaWeb fotoalbums van het account OGDuiven
Op deze pagina’s is het digitale fotoarchief van de schutterij opgeslagen

·         Het Youtube account OGDuiven
Op dit account is het digitale filmarchief van de schutterij opgeslagen.

Daar waar in de toekomst nieuwe digitale media door de schutterij worden ingezet vallen deze in aanvang onder dit statuut tot door het bestuur van de schutterij anders wordt besloten.

1.2     Het doel van de media

De schutterij beoogt met de benoemde media de volgende doelstellingen:

·         Het presenteren van het historisch erfgoed van de schutterij.

·         Het onderbouwen en uitdragen van het devies van de schutterij:
“Betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid”

·         Het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen (missie) van de schutterij:
Het in stand houden en waar nodig afstemmen en uitbreiden van de tradities van de schutterij op basis van de huidige tijdgeest en ten dienste van de Duivense gemeenschap.

·         Het onderhouden en uitbouwen van de betrokkenheid van de leden en andere doelgroepen bij de vereniging.

·         Het bieden van een (deels besloten) raadpleegbaar archief (tekst, foto, film).

Deze doelstellingen worden (niet uitputtend) bereikt door:

·         Het presenteren van de vereniging in al zijn facetten.

·         Het informeren over de activiteiten van de schutterij.

·         Het bieden van praktische informatie over het lidmaatschap, reglementen en het bieden van contactmogelijkheden.

·         Het aansporen van alle doelgroepen tot actieve en positieve betrokkenheid bij de schutterij.

De verschillende media dragen elk op hun eigen manier bij aan het realiseren van de doelstellingen:

·         De papieren Schuttersproat is het voor alle leden (dus ook de leden met minder vanzelfsprekende toegang tot de digitale media) toegankelijke medium. De Schuttersproat biedt steeds een terugblik op de afgelopen periode en een vooruitblik op de komende periode. Daarnaast bevat de Schuttersproat actuele informatie en waar mogelijk steeds een greep uit de volgende aandachtsgebieden:

o   De historie van de schutterij

o   Human interest, de beleving van leden bij de schutterij

o   Praktische informatie (bv het programma van de kermis)

o   Etc.

De Schuttersproat verschijnt minimaal 2 keer per jaar.

·         De website www.OGDuiven.nl biedt vooral informatie met een lange houdbaarheid en praktische informatie over de vereniging, haar activiteiten en evenementen. Op de website is ruimte voor meer uitgebreide voorbeschouwingen en verslagen van activiteiten en evenementen.
Informatiefrequentie is afhankelijk van het aanbod vanuit de actualiteit.

·         De Facebookpagina “Schutterij Onderling Genoegen” bevat vooral korte, snelle stimulerende aankondigingen en korte verslagen van activiteiten en evenementen met een grote actualiteitswaarde. De Facebookpagina biedt gelegenheid tot reacties van de lezers. Deze reacties worden wel bewaakt om te voorkomen dat negatieve discussies ontstaan. De PR-werkgroep is gerechtigd bijdragen op de Facebookpagina te verwijderen.
Informatiefrequentie: Minimaal 1 plaatsing per week (in rustige periodes eventueel iets minder).

·         Het Twitter account @OGDuiven attendeert de volgers op wetenswaardigheden rond de schutterij met veelal verwijzingen naar de website en de Facebookpagina.

Informatiefrequentie: Minimaal 1 plaatsing per week.

·         De digitale nieuwsbrief @Schuttersproat brengt regelmatig via e-mail korte berichten over de schutterij met veelal verwijzingen naar de website en/of de Facebookpagina. De digitale @Schuttersproat is zeker niet bedoeld als vervanger van de papieren Schuttersproat.
Belangstellenden kunnen zich op deze digitale nieuwsbrief abonneren. De nieuwsbrief zal altijd voorzien in de mogelijkheid om het abonnement op te zeggen.
Informatiefrequentie: Minimaal 1 bericht per maand; vaker wanneer meer informatie beschikbaar is.

·         De PicasaWeb fotoalbums van het account OGDuiven
Op deze pagina’s is het digitale fotoarchief van de schutterij opgeslagen. Dit archief kan (deels) openbaar worden geraadpleegd.

·         Het Youtube account OGDuiven
Op dit account is het digitale filmarchief van de schutterij opgeslagen. Dit archief kan (deels) openbaar worden geraadpleegd.

1.3     De doelgroepen

De volgende doelgroepen worden onderscheiden (niet uitputtend):

·         De geüniformeerde leden van de schutterij

·         De niet-geüniformeerde leden van de schutterij

·         De inwoners van Duiven

·         De bezoekers van activiteiten van de schutterij

·         De (al dan niet zakelijke) relaties van de schutterij

·         De (potentiele) sponsoren van de schutterij

·         Alle overige belangstellenden

1.4     Uitsluiting

De media zijn niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform. Wel wordt, bewaakt door de PR werkgroep, reactie op berichten op de Facebookpagina mogelijk gemaakt.

2      Verantwoordelijkheden

2.1     Verantwoordelijkheid en toezicht

Zowel het beheer van de media als de daarmee aangeboden informatie vallen onder verantwoordelijkheid en toezicht van het bestuur van de schutterij.

2.2     PR werkgroep

Het bestuur heeft het mandaat en de zorg voor de inhoud van de media overgedragen aan de PR werkgroep. De PR werkgroep bestaat uit

·         Een voorzitter

·         Een contactpersoon vanuit het bestuur

·         1 tot 3 leden.

Voorzitter, en werkgroep leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door het bestuur met mogelijkheid van verlenging.

De PR werkgroep draagt de zorg voor:

·         het ontwikkelen en vormgeven van de media. (vorm en stijl)

·         het enerzijds zelf maken en anderzijds door een redactieteam laten aandragen van content voor de verschillende media.

·         een regelmatige aanvoer van berichtgeving, afhankelijk van de informatiefrequentie zoals deze bij de verschillende media is aangegeven.

·         de eindredactie op de door het redactieteam aangedragen content.

·         het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie;

·         het controleren, bewerken en redigeren van alle aangeleverde content. Hieronder valt ook het verbeteren van taal- en spelfouten, het nagaan of de gegeven informatie juist en volledig is en of bij het maken van artikelen alle geldende juridische en ethische regels in acht zijn genomen.

·         het borgen van de privacy van groepen en individuen door de hantering van een privacy reglement (zie bijlage).

·         het bewaken van de gebruikersvriendelijkheid

·         het jaarlijks rapporteren aan het bestuur over het gebruik van de media en de daarbij opgedane ervaringen.

De PR werkgroep regelt zelf haar werkwijze en laat zich daarin bijstaan door een redactieteam voor het aandragen van content en een technisch team (webmasters) voor het technisch in de lucht houden van de verschillende media.

Een lid van de PR werkgroep dat wil stoppen geeft dit vier maanden van te voren aan (aan de werkgroep voorzitter en aan het bestuur) zodat binnen deze periode gezocht kan worden naar een opvolger.

2.3     Technisch beheer

Voor het technisch beheer van de website benoemt de hoofdredactie een of meer technische beheerders (webmasters), voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid van verlenging.

Een technische beheerder kan tevens lid zijn van het redactieteam.

De technische beheerders dragen zorg voor de technische inrichting, het technische onderhoud en de bescherming van de site tegen ongewenste indringing.

De technisch beheerder plaatst geen informatie, tenzij daartoe specifiek gevraagd door de PR werkgroep.

Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van de PR werkgroep in gebruik genomen.

2.4     Redactieteam

De PR werkgroep zorgt voor een regelmatige aanvoer van content door het aanstellen en aansporen van een team van redacteuren uit alle geledingen van de schutterij. De PR werkgroep heeft daarbij het mandaat op het plaatsen en weigeren van aangeboden content binnen de kaders van dit statuut.

Aan de leden van de redactieteam voor de website kunnen autorisaties voor toegang tot het systeem worden toegekend met betrekking tot het toevoegen, het verwijderen, het wijzigen van informatie en beeldmateriaal.

De door het redactieteam aangeleverde en eventueel zelf toegevoegde informatie voor de website wordt pas gepubliceerd (zichtbaar op de website) nadat hiervoor door een lid van de PR werkgroep expliciet (digitaal) toestemming is verleend.

De werkgroep hanteert srikt het 4-ogen principe. Ook artikelen van leden van de werkgroep zelf worden daarom door minimaal 1 ander lid van de werkgroep gereviewd.

3      Content

Iedereen kan bij de werkgroep, bij leden van het redactieteam dan wel via het emailadres redactie@OGDuiven.nl informatie en/of beeldmateriaal aanleveren. De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.

De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacyreglement. Beeld- en/of informatiemateriaal van derden wordt niet op de website geplaatst wanneer dit strijdig is met eigendomsrechten van derden. Daar waar de bron van de informatie bekend is wordt deze vermeld.

De PR werkgroep heeft het recht om informatie en beeldmateriaal te weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de geest van dit statuut.

4      Budget en kosten

Daar waar kosten verbonden zijn aan de activiteiten van de werkgroep wordt budget aangevraagd bij de penningmeester van de schutterij. Daar waar contracten moeten worden afgesloten dan lopen deze te allen tijde via de penningmeester van de schutterij.

5      Eigendom

De domeinnaam www.OGDuiven.nl is eigendom van schutterij Onderling Genoegen.

6      E-mail

Aan het domein www.OGDuiven zijn e-mailadressen verbonden.

Deze e-mail adressen worden technisch beheerd door de webmasters van de website. Het gaat om het aanmaken van de adressen en het actueel houden van doorverwijzingen van de e-mail naar privé adressen van relevante personen. Via deze e-mail adressen wordt mogelijk gevoelige informatie uitgewisseld. De webmaster(s) wordt hier op gewezen bij hun aanstelling en zijn zich bewust van het mogelijke vertrouwelijke karakter van de informatie. Naast de webmasters heeft slechts de secretaris van Schutterij Onderling genoegen toegang tot de beheermodule van de e-mail adressen.

Er bestaat een e-mail adres redactie@OGDuiven.nl voor het aanbieden van content en een emailadres PR@OGDuiven.nl voor overige communicatie met de PR Werkgroep.  De leden van de PR -werkgroep hebben alle toegang tot beide adressen.

7      Slotbepaling

Over wijzigingen van dit redactiestatuut beslist de het bestuur van schutterij Onderling Genoegen. De PR Werkgroep kan hiertoe voorstellen doen.

In zaken waarin dit statuut niet voorziet beslist het bestuur van de schutterij.

Dit redactiestatuut is op 17 april 2014 vastgesteld door het bestuur van schutterij Onderling Genoegen.