Informatie Koning der Koning schieten 10 juli 2022

Schuttersvrienden en vriendinnen, leden van schutterij Onderling Genoegen,

In 2021 vierde onze schutterij haar 125-jarig jubileum. Een van de “bijzondere” activiteiten van onze lustrumvieringen, het Koning der Koningen schieten, kon vorig jaar helaas niet doorgaan. Dat willen we graag dit jaar samen inhalen op zondag 10 juli a.s..

De titel “Koning der Koningen” kan behaald worden door leden die ooit schutterskoning van onze schutterij zijn geweest. We verwachten rond de 25 oud-koningen onder de kogelvanger om te strijden voor deze eer.

Samen met de nieuwe “Koning der koningen” en het koningspaar gaan we een “kleintje kermis” feestmiddag beleven in de OGtent met ruimte om te dansen, echte kermis krakers en voldoende kermistafels om gezellig bij te praten. De muziek zal ook aan de jongste kinderen denken, net zoals we dat op kermisdinsdag doen.

De entree is gratis en naast de leden zijn ook introducees welkom. De muziek tijdens deze middag wordt verzorgd door het orkest “Jersey”, onder meer bekend van ons OG Weidefeest in 2021.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

 • 08.45 uur: Verzamelen van de geuniformeerde schutterij op het Remigiusplein
 • 09:00 uur: We gaan samen naar het Gemünden am Main Park voor het maken van groepsfoto’s
 • 10:00 uur: Houten geweerschutters verzamelen op het Remigiusplein
 • We zouden het geweldig vinden als de schutters, zoals tijdens de kermisdagen, in grote getale met de houten geweren deelnemen aan de optocht.
 • 10:20 uur: Houten geweerschutters vertrekken in optocht vanaf het Remigiusplein en sluiten aan bij de geuniformeerde schutterij nabij het Gemünden am Main Park
 • 10.40 uur: Gezamenlijke optocht naar de Koning der Koningen, Toon Verschore
 • 11.00 uur: Kort programma bij de Koning der Koningen aan de Wilhelminastraat
 • 11.00 uur: Zaal open (OGtent)
 • 11:00 uur: Ontvangst van de oud-koningen met gevolg in “Bij de schutters”
 • 11:30 uur: De schutterij trekt de OGtent binnen

Aansluitend start van de feestmiddag “kleintje kermis” met het orkest Jersey:

 • 12:00 uur: Oud-koningen gaan naar de schietboom en maken groepsfoto
 • 12.30 uur: Aanvang Koning der Koningen schieten
 • 14.00 uur: Huldiging nieuwe Koning der Koningen
 • 17.00 uur: Einde feestmiddag

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur zijn in zaal “Bij de Brouwer” diverse snacks te verkrijgen. Verder kunt u uiteraard “Bij de buren” en de overige horeca aan het plein terecht voor iets te eten.

Reserveren van tafels is mogelijk zoals tijdens de kermisdagen. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@ogduiven.nl

We zouden het prettig vinden als u ons laat weten of u van plan bent dit feest samen met ons te vieren. Dat helpt ons bij de voorbereidingen. Klik hier en kies voor “Ik zal er bij zijn”, “Ik zal misschien aanwezig zijn” of “Ik zal niet aanwezig zijn”.

Algemene Ledenvergadering 12-5-2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden  van schutterij Onderling Genoegen,  Hierbij nodig ik u uit voor de extra algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt
gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
 4. Stemming over het voorstel voor de statutenwijziging zoals door u ontvangen bij de uitnodiging van de
  ALV van 14 april 2022. Voor een toelichting op de statutenwijziging zie www.ogduiven.nl.
  De statutenwijziging is toegelicht tijdens de ALV van 14 april 2022. Omdat tijdens die bijeenkomst
  onvoldoende leden aanwezig waren om tot stemming over te gaan is deze tweede algemene
  ledenvergadering op 12 mei 2022 noodzakelijk. Conform de geldende statuten kan tijdens deze
  tweede vergadering besloten worden over de statutenwijziging op basis van een meerderheid van 2/3
  van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Voor een toelichting op de stemming en stemmen per
  volmacht zie ommezijde.
 5. Schorsing van de vergadering voor het opstellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 6. Vaststellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting 

Aansluitend van de vergadering willen het bestuur graag met u brainstormen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Het kermisgevuul anno 2022… Hoe ervaren we de Duuvese kermis in zijn huidige vorm. Wat
  voelt positief, en waar liggen kansen voor verbetering…
 • Hoe zorgen we weer voor een OG-waardig aantal koningskandidaten…

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720. 

Toelichting op de stemming:
Er wordt gestemd met anonieme stembriefjes die na het tekenen van de presentielijst worden verstrekt. Op de stembriefjes kan worden aangegeven om men vóór of tegen de statutenwijziging is. De stembriefjes worden ingeleverd bij een stemcommissie bestaande uit de koning van de schutterij + 2 leden die uit de ter vergadering aanwezige leden worden gevraagd. Na telling van de stemmen brengt de stemcommissie verslag uit aan de vergadering. Benoemd worden: het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen, het aantal stemmen vóór en het aantal stemmen tegen. De voorzitter stelt vervolgens de uitslag vast en vraagt de vergadering deze te bekrachtigen.

Stemmen bij volmacht:
Bent u verhinderd voor deze vergadering, dan kunt u via onderstaande machtiging een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens u te stemmen. Dit doet u bij zogenaamde doelvolmacht. Dit betekent dat u de gevolmachtigde toevertrouwt dat hij of zij de door u gewenste keuze maakt bij het onderwerp zoals hieronder benoemd. Het door u gevolmachtigde lid kan namens maximaal 2 andere stemgerechtigde leden een stem uitbrengen. Het door u gevolmachtigde lid ontvangt bij aanvang van de vergadering en na inlevering van volmacht (te vinden in onderstaand bestand) een stembriefje waarmee hij namens u uw stem kan uitbrengen.