Algemene Ledenvergadering 12-5-2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden  van schutterij Onderling Genoegen,  Hierbij nodig ik u uit voor de extra algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt
gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
 4. Stemming over het voorstel voor de statutenwijziging zoals door u ontvangen bij de uitnodiging van de
  ALV van 14 april 2022. Voor een toelichting op de statutenwijziging zie www.ogduiven.nl.
  De statutenwijziging is toegelicht tijdens de ALV van 14 april 2022. Omdat tijdens die bijeenkomst
  onvoldoende leden aanwezig waren om tot stemming over te gaan is deze tweede algemene
  ledenvergadering op 12 mei 2022 noodzakelijk. Conform de geldende statuten kan tijdens deze
  tweede vergadering besloten worden over de statutenwijziging op basis van een meerderheid van 2/3
  van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Voor een toelichting op de stemming en stemmen per
  volmacht zie ommezijde.
 5. Schorsing van de vergadering voor het opstellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 6. Vaststellen van de notulen betreffende de statutenwijziging.
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting 

Aansluitend van de vergadering willen het bestuur graag met u brainstormen over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Het kermisgevuul anno 2022… Hoe ervaren we de Duuvese kermis in zijn huidige vorm. Wat
  voelt positief, en waar liggen kansen voor verbetering…
 • Hoe zorgen we weer voor een OG-waardig aantal koningskandidaten…

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720. 

Toelichting op de stemming:
Er wordt gestemd met anonieme stembriefjes die na het tekenen van de presentielijst worden verstrekt. Op de stembriefjes kan worden aangegeven om men vóór of tegen de statutenwijziging is. De stembriefjes worden ingeleverd bij een stemcommissie bestaande uit de koning van de schutterij + 2 leden die uit de ter vergadering aanwezige leden worden gevraagd. Na telling van de stemmen brengt de stemcommissie verslag uit aan de vergadering. Benoemd worden: het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal geldige stemmen, het aantal stemmen vóór en het aantal stemmen tegen. De voorzitter stelt vervolgens de uitslag vast en vraagt de vergadering deze te bekrachtigen.

Stemmen bij volmacht:
Bent u verhinderd voor deze vergadering, dan kunt u via onderstaande machtiging een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens u te stemmen. Dit doet u bij zogenaamde doelvolmacht. Dit betekent dat u de gevolmachtigde toevertrouwt dat hij of zij de door u gewenste keuze maakt bij het onderwerp zoals hieronder benoemd. Het door u gevolmachtigde lid kan namens maximaal 2 andere stemgerechtigde leden een stem uitbrengen. Het door u gevolmachtigde lid ontvangt bij aanvang van de vergadering en na inlevering van volmacht (te vinden in onderstaand bestand) een stembriefje waarmee hij namens u uw stem kan uitbrengen.