Algemene leden vergadering LV 2022

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden van schutterij Onderling Genoegen,  

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt gehouden op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven. 

Agenda:  

 1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 2. Mededelingen  
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering  
 4. Notulen algemene ledenvergadering 23-06-2021 – zie download onderaan. 
 5. Jaarverslag 2021 – zie download onderaan.
 6. Financieel verslag 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester  
 8. Begroting 2022 – wordt ter vergadering gepresenteerd  
 9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Jeanne Peer.  
 10. Mededeling aangaande Koning der Koningen schieten d.d. 10-07-2022 
 11. Mededeling aangaande huldiging/ontvangst jubilarissen 2022 
 12. Statutenwijziging (voorstel zie download onderaan).
  Stemming kan plaatsvinden indien minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig  

is. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan volgt een nieuwe ledenvergadering op
12 mei 2022 waarin op basis van een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden besloten wordt over deze statuten. Leden ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging.

 1. Rondvraag  

Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat.  

 1. Bestuursverkiezing  

Aftredend en alle herkiesbaar: Eric Klappers, Wilco van Brandenburg en Geert Roelofs. Het bestuur stelt tevens voor om Roeland Beumer te benoemen tot bestuurslid van onze schutterij. 

Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.  

 1. Sluiting  

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720.